Steg 1: Välj produkter

Lägg till din första produkt för att börja med

Steg 2: Invänta offerter

Vi samlar in återförsäljarnas förslag, tar normalt inom 24 timmar.

Steg 3: Välj offert

Välj den återförsäljare som ger er bäst pris och villkor utifrån ert behov.

Så fungerar det

Steg 1
Välj produkter/tjänster
Lägg till en eller flera produkter i din offertförfrågan.
Steg 2
Invänta offerter
Vi samlar in återförsäljares förslag och presenterar upp till sex offerter.
Steg 3
Välj offert
Välj den återförsäljare som ger er bäst pris och villkor utifrån ert behov.

Välkommen till Pressa

Steg 1
Välj produkter/tjänster
Lägg till en eller flera produkter i din offertförfrågan.
Steg 2
Invänta offerter
Vi samlar in återförsäljares förslag och presenterar upp till sex offerter.
Steg 3
Välj offert
Välj den återförsäljare som ger er bäst pris och villkor utifrån ert behov.

Allmänna villkor

Allmänna villkor för Pressa

Användarvillkoren uppdaterades senast 4 september 2020

1. Allmänt

1.1 Pressa Sverige AB, 559031-9439 (”Pressa”) tillhandahåller en webbaserad jämförelsetjänst för IT-inköp på webbplatsen www.pressa.se (”Tjänsten”).

1.2 Tjänsten ger företag som registrerar sig som användare av Tjänsten (”Användare”) möjlighet att konkurrensutsätta sina IT-inköp av hårdvara och standardprogramvara (”Produkterna”) via Tjänsten. Detta sker genom att Användaren lägger in en offertförfrågan i Tjänsten. Återförsäljare som är anslutna till Tjänsten genom anslutningsavtal med Pressa (”Återförsäljarna”), och som är kopplade till de kategorier av Produkter som Användaren efterfrågar, får möjlighet att lämna offert på förfrågan. Användaren väljer sedan om Användaren vill acceptera någon av de offerter som Användaren får tillgång till via Tjänsten.

1.3 För Användaren är det kostnadsfritt att använda Tjänsten. Användaren förbinder sig inte att välja någon av de Återförsäljare som Användaren kommer i kontakt med via Pressa.

1.4 Pressa möjliggör endast för Användare och Återförsäljare att komma i kontakt med varandra via Tjänsten. Pressa agerar inte som huvudman, återförsäljare, agent, mäklare eller liknande. Pressa är inte heller part i något avtal avseende försäljning eller köp av Produkterna.

1.5 Genom att registrera sig som Användare på pressa.se accepterar Användaren att vara bunden av och att följa dessa användarvillkor.

2. Användning av tjänsten

2.1 Användaren förbinder sig att efterleva dessa allmänna villkor och samtliga regler och riktlinjer för användandet av Tjänsten som från tid till annan publiceras på pressa.se eller som på annat sätt skriftligen kommuniceras med Användaren (”Användarvillkoren”).

2.2 Användare får endast använda Tjänsten för lagliga ändamål. Användare ska uppträda professionellt och vårdat, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras. Användare får inte använda Tjänsten på ett sätt som är illojalt mot Pressa och/eller den verksamhet Pressa bedriver.

2.3 Missbruk av Tjänsten genom att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på annat sätt förstöra för andra Användare, Återförsäljare eller Pressa är inte tillåtet.

2.4 När Pressa gör det möjligt för Användare att lägga till innehåll i Tjänsten i form av omdömen eller annan publicering av material är Pressa berättigat att helt efter eget gottfinnande publicera, redigera, förkasta eller radera innehåll som tillhandahålls. Pressa tillåter inte publiceringen av innehåll som kan vara olagligt enligt gällande lag eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Pressa bedriver.

2.5 Om den information som Användare publicerar på Pressa.se skulle leda till skadeståndsskyldighet för Pressa är Användaren skyldig att hålla Pressa skadeslös för krav från tredje man och för den skada som uppkommit.

2.6 Pressa äger rätt att efter eget gottfinnande stänga av Användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa Användarvillkor.

2.7 Användaren ansvarar för att Användarens inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) inte sprids till eller används av någon obehörig. Användaren är ansvarig för all användning av Tjänsten som sker genom användning av Användarens inloggningsuppgifter.

3. Kontaktuppgifter, kreditupplysning, omdömen m.m.

3.1 Pressa kommer att behandla kontaktuppgifter avseende Användarens företrädare och andra uppgifter avseende Användaren som registreras på pressa.se. Uppgifterna publiceras på pressa.se och kan komma att lämnas ut till Återförsäljare samt till Pressas underåterförsäljare och samarbetspartners. För kompletterande information om Pressas behandling av kontaktuppgifter hänvisas till Pressas vid var tid gällande personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på www.pressa.se/användarvillkor.

3.2 Pressa inhämtar kreditupplysning avseende Användaren. Kreditupplysning kan komma att inhämtas återkommande.

3.3 En viktig del av Tjänsten är att Användare respektive Återförsäljare har möjlighet att lämna omdömen om varandra i Tjänsten. Dessa omdömen kommer att vara tillgängliga för Pressa, Användarna och Återförsäljarna. Användaren godkänner att omdömen avseende Användaren och uppgift om Användarens kreditvärdighet publiceras i Tjänsten. Användaren är vidare införstådd med att Återförsäljare, Pressa och Pressas samarbetspartners kan komma att kontakta Användarna via brev, telefon, e-post och SMS.

4. Tillhandahållande av tjänsten

4.1 Pressa ansvarar inte för Tjänstens tillgänglighet. För det fall webbplatsen www.pressa.se av någon anledning inte är i bruk eller går att använda fullt ut beroende på omständighet som t.ex. att servern eller annan teknisk utrustning är ur funktion, webbplatsen har blivit utsatt för sabotage från utomstående eller annan typ av omständighet har Återförsäljaren inte rätt till ersättning.

4.2 Pressa är inte part i något avtal avseende försäljning eller köp av Produkterna. Pressa har således inte något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan Återförsäljaren och Användare t.ex. rörande brister i utfört arbete, skada, fel eller uteblivna betalningar.

4.3 Pressa ansvarar inte för tillförlitligheten eller korrektheten i material eller information som tillgängliggörs i Tjänsten av Pressa, Återförsäljaren eller av Användarna. Pressa ansvarar inte heller för förlust av data.

5. Ansvarsbegränsning

5.1 Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av omständighet som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (force majeure). Det åligger part, som önskar åberopa force majeure till befrielse från förpliktelse, att utan uppskov skriftligen underrätta andra parten härom. Motsvarande ska gälla när omständighet, som part åberopat till befrielse från åtagna förpliktelser upphör.

5.2 Parts sammanlagda skadeståndsansvar är begränsat till ett belopp om femtio tusen (50 000) kronor per kalenderår. Parts ansvar är begränsat till direkt skada som part förorsakar den andra parten. Part ansvarar inte för indirekt förlust, t.ex. förlorad handelsvinst, minskad omsättning eller förlorad goodwill. Inte heller omfattar ansvaret motpartens ersättningsskyldighet gentemot tredje man utom i fall som avses i punkt 2.5 och punkt 6.4. Ansvarsbegränsningen enligt denna punkt 5.2 gäller inte för ersättningsskyldighet som avses i punkt 2.5 och punkt 6.4 eller om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

5.3 Part ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, framställa krav på skadestånd till motparten senast inom sex (6) månader från den tidpunkt då part fick kännedom om eller borde fått kännedom om skadans uppkomst.

6. Rättigheter

6.1 Pressa och/eller Pressas licensgivare har samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten samt däri ingående programvaror, design, varumärken, kännetecken m.m.

6.2 Pressa upplåter till Användaren en icke exklusiv rätt att nyttja Tjänsten i sin verksamhet.

6.3 Tillhandahållandet av eller användningen av Tjänsten innebär inte i något fall att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Användaren. Användaren får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Pressa, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera material som hör till Tjänsten. Användare får inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådant material till annan.

6.4 Pressa äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som tillgängliggörs av Användaren i Tjänsten, t.ex. genom publicering på www.pressa.se. Äganderätten till materialet kvarstannar dock hos Användaren eller dess samarbetspartners. Användaren ansvarar för att Användarens material inte gör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt står i strid med gällande lagstiftning och Användaren ska hålla Pressa skadeslös för det fall Användarens material skulle göra intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt stå i strid med gällande lagstiftning.

7. Sekretess

7.1 Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information, vilken part erhåller eller erhållit från den andra parten. Med "Konfidentiell Information" avses varje upplysning om part eller dennes verksamhet som kan anses vara av konfidentiell natur med undantag för:
a) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot innehållet i dessa Användarvillkor;
b) upplysning, som part kan visa att part redan kände till innan part mottog den från den andra parten, eller;
c) upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

7.2 Bestämmelserna i punkt 7.1 innebär inte hinder för part att lämna ut Konfidentiell Information när sådant erfordras på grund av bestämmelse i lag eller på grund av domstols eller myndighets beslut.

7.3 Parterna får lämna ut Konfidentiell Information till annat bolag inom samma koncern i den mån det är nödvändigt för fullgörandet av skyldighet enligt Användarvillkoren. Därutöver får den mottagande parten lämna ut Konfidentiell Information endast till sådana anställda, styrelseledamöter, konsulter och underåterförsäljare som behöver tillgång till informationen för det ändamål som avsågs när Konfidentiell Information lämnades till den mottagande parten. Den mottagande parten ansvarar för att sådana personer är medvetna om och följer bestämmelserna i detta avsnitt 7.

7.4 Mottagaren av Konfidentiell Information får använda informationen endast för det ändamål som avsågs vid utlämnandet.

7.5 Bestämmelserna i denna punkt innebär inte hinder för Pressa att fritt disponera över information eller andra upplysningar som avser Tjänsten eller Pressas verksamhet i övrigt.

7.6 Sekretessåtagande enligt denna punkt 7 ovan ska gälla tre (3) år efter det att Användaren har upphört att använda Tjänsten.

8. Ändring av tjänsten och uppsägning

8.1 Pressa ändrar fortlöpande Tjänsten. Pressa kan lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten och ta bort eller avbryta tillhandahållandet av Tjänsten helt och hållet.

8.2 Användaren kan när som helst sluta använda Tjänsten. Pressa kan också när som helst upphöra att tillhandahålla Tjänsten eller lägga till eller skapa begränsningar avseende Tjänsten.

8.3 Pressa förbehåller sig rätten att exkludera en Användare från Tjänsten för det fall att Användaren efter att genomförd offertförfrågan: a) vid upprepade tillfällen inte genomför någon beställning, b) vägrar ta emot eller på annat sätt förhindrar leverans av beställda varor, eller c) i övrigt bryter mot dessa allmänna villkor.

8.4 I tillägg till vad som stadgas ovan under p. 8.3 förbehåller sig Pressa även rätten att exkludera en Användare från Tjänsten om: a) Pressa eller något av dess varumärken erhåller negativ publicitet som resultat av Användarens utnyttjande av tjänsten, eller b) Användaren agerar på ett sätt som kan skada Pressas verksamhet eller goda rykte.

9. Ändringar

9.1 Pressa har rätt att när som helst modifiera eller på annat sätt ändra dessa Användarvillkor. Om inte annat anges gäller ändringar med omedelbar verkan. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av Användarvillkoren på webbplatsen pressa.se. Fortsatt användning av Tjänsten sedan ändringar har anslagits utgör godkännande av de ändrade Användarvillkoren.

10. Tillämplig lag och forum

10.1 Svensk lag, utan beaktande av dess lagvalsregler, ska gälla för alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa Användarvillkor eller Tjänsten.

10.2 Alla tvister med anledning av dessa Användarvillkor, dess tillkomst, tillämpning, tolkning och upphörande, samt samtliga därur härflytande rättsförhållanden av vad slag de må vara ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som exklusiv första instans.

Personuppgiftspolicy för Pressa.se

Personuppgiftspolicy uppdaterades senast 4 september 2020

1.1 Pressa Sverige AB, org.nr. 559031-9439, Sveavägen 61, 113 59 Stockholm (”Pressa”) är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

2. Bakgrund

2.1 Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Pressas verksamhet. Pressa är ett företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla en webbaserad jämförelsetjänst för IT-inköp (”Tjänsten”). Tjänsten finns på webbplatsen www.pressa.se.

2.2 Inom ramen för Pressas verksamhet behandlar vi personuppgifter avseende företrädare för företag som registrerat sig som användare av Tjänsten och företrädare för återförsäljare som är anslutna till Tjänsten genom anslutningsavtal med Pressa, samt i övrigt konsulter och företrädare för samarbetspartners och återförsäljare till Pressa (“Registrerade”). Registrerades integritet är viktig för Pressa.

2.3 Denna personuppgiftspolicy beskriver hur och på vilka grunder Pressa samlar in och behandlar personuppgifter inom ramen för sin verksamhet. Personuppgiftspolicyn beskriver även ändamålen för behandlingen, vilka Pressa kan komma att dela Registrerades personuppgifter med och vilka rättigheter Registrerade har i förhållande till sina personuppgifter.

3. Centrala begrepp

3.1 En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och beteende vid Registrerades nyttjande av Tjänsten eller i övrigt på Pressas hemsida utgöra personuppgifter.

3.2 Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

3.3 Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

4. Uppgifter som behandlas

4.1 Pressa samlar in och behandlar följande personuppgifter avseende Registrerade:
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
IP-adress
Personnummer
och andra uppgifter som Registrerade lämnar till Pressa inom ramen för Tjänsten.

4.2 När Tjänsten används kommer därutöver viss information att inhämtas automatiskt, inklusive information om Registrerades användning av Tjänsten och tekniska data, vilket kan inkludera det URL genom vilket åtkomst ges till www.pressa.se, IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

5. Ändamål med behandlingen

Pressa kommer behandla uppgifterna ovan för följande ändamål:
För att tillhandahålla Tjänsten,
För att säkerställa kundkännedom,
För att personifiera och förbättra Registrerades upplevelse av Tjänsten,
För att skicka Registrerade notifieringar och meddelanden via post, telefon, sms eller e-post, inklusive att skicka marknadsföring av Tjänsten,
För att informera om Pressas uppdateringar av Tjänsten och användarvillkoren,
För att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, samt att analysera Registrerades användning av Tjänsten,
För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten,
För att förhindra användning av Tjänsten i strid med villkoren för Tjänsten och för att förebygga och utreda missbruk av Tjänsten,
För att kommunicera med kontaktpersoner, konsulter, underåterförsäljare och andra samarbetspartners, samt
För att fullgöra förpliktelser enligt lag, avtal och/eller gällande villkor.

6. Grund för behandlingen

All behandling av personuppgifter som Pressa utför regleras av lag och baseras på följande grunder.
Fullgörande av avtal, t.ex. när den Registrerade är företrädare för en återförsäljare som ingått ett avtal med Pressa om att nyttja Tjänsten.
Fullgörande av rättsliga skyldigheter, t.ex. krav enligt bokföringslagen.
Den registrerades samtycke – detta inhämtas i sådana fall särskilt avseende den aktuella behandlingen eller behandlingarna.
Övrig behandling av Registrerades personuppgifter grundas på Pressas berättigade intresse, tex. vårt berättigade av att skicka ut direktmarknadsföring.

7. Från vilka källor vi samlar in dina personuppgifter

Utöver de uppgifter som Registrerade ger oss direkt, eller som vi samlar in från Registrerade till följd av kontakter exempelvis via telefon, e-post eller besök på vår webbplats, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, en så kallad tredje part.
De personuppgifter vi samlar in från tredje parter är följande:
Registrerades kontaktuppgifter såsom, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer m.m. för att t.ex. hålla våra register uppdaterade.
Information om användare och återförsäljare av Tjänsten och om konsulter och andra samarbetspartners samt deras företrädare från offentliga register.

8. Överföring av personuppgifter

8.1 Registrerades personuppgifter kan komma att lämnas ut till Pressas samarbetspartners i den mån det behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsten.

8.2 Pressa kan komma att använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för Pressas räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och Pressas instruktioner. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till Pressa kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till Pressa.

9. Lagring och gallring av personuppgifter

Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålet med behandlingen. Personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

10. Cookies

10.1 Pressa samlar in information med hjälp av cookies och andra tekniker som känner igen den Registrerade som användare. Cookies är väldigt små textfiler som lagras på den Registrerades hårddisk när den Registrerade besöker webbplatsen. Pressa använder cookies för de huvudsakliga syftena webbfunktionalitet, webbstatistik och marknadsföring.

10.2 Som Registrerad kan du själv styra användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. I inställningarna för din webbläsare eller enhet kan du läsa om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger din webbläsare. Om du blockerar eller raderar cookies kanske vissa delar av webbplatsen och/eller Tjänsten inte fungerar.

11. Dina Rättigheter

11.1 Som Registrerad har du enligt EU:s Dataskyddsförordning EU/2016/679 rättigheter som rör dina personuppgifter gentemot den som behandlar dessa. De rättigheter du har enligt Dataskyddsförordningen presenteras och förklaras i det följande.

Rätten till tillgång

11.2 Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi behandlar (registerutdrag). Observera att vi i vissa fall kan komma att begära ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätten till komplettering

11.3 Om dina personuppgifter är felaktiga kan du få dem rättade. Du kan också ha rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Rätten till radering

11.4 Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig om:
uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in för eller behandlats,
du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändningen väger tyngre än vårt berättigade intresse,
du invände mot personuppgiftsbehandling för direktmarknadsföringsändamål,
personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt, eller
personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som omfattar oss.

11.5 Vi kan vara förhindrade att radera vissa personuppgifter om dessa är nödvändiga för verksamheten eller på grund av lagkrav, till exempel bokföringslagstiftning, Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätten till begränsning

11.6 Du har i vissa situationer rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Om behandlingen ska begränsas får vi endast, utöver själva lagringen behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Invända mot berättigat intresse

11.7 Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot behandlingen av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. För att kunna behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. I annat fall får vi bara behandla dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätten till dataportabilitet
Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller på fullgörande av ett avtal med dig, har du rätt att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet).

11.8 En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske på automatiserad väg.

12. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du alltid möjlighet att vända dig till Datainspektionen på www.datainspektionen.se

13. Kontaktuppgifter vid frågor

För att utöva dina rättigheter enligt ovan eller vid frågor om denna personuppgiftspolicy eller vår personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta Pressa på info@pressa.se.